mezzosoprano

Upcomming Events

Slovak Philharmonic, Slovak Philharmonic Choir, Emmanuel Villaume, Olga Borodina – Friday, September 25th at 7:30 PM
Slovak Chamber Orchestra – Sunday, November 20th at 10:30 AM
Slovak Chamber Music Night – Monday, November 21st at 7:00 PM
Slovak State Philharmonic Košice – Thursday, November 24th at 7:00 PM

Udalosti

  • Žiadne udalosti
  • open