Bratislavské hudobné slávnosti

47. ročník, Bratislava, 25. 11. – 10. 12. 2011

ÚVOD AKTUALITY PROGRAM VSTUPENKY ARCHÍVY

Aktuality

„Ak nás opustí hudba, čo bude s naším svetom?“ pýtal sa Gogoľ uprostred 19. storočia. Hudby je dnes čoraz viac a zároveň čoraz menej. Myslitelia nášho storočia sa pýtajú: Na čo je hudba? Odpovedajú vypočítavaním desiatok funkcií hudobnej informácie. Reprodukovateľnosť diela (vynález 20. storočia) kalcifikuje hudobný prejav a súčasne mení aj očakávanie poslucháča. Zážitok možno predsa nekonečne veľakrát reprodukovať a opakovať. Možno však opakovať aj emóciu, ktorá sprevádza moment objavu? Na tejto rovine sa znovu pýtame: Na čo je hudba? Prečo ju robíme? Reprodukcie reprodukujú aj peniaze. Zážitok možno predať. Preto ju robíme? Ak je slovo stuhnutá metafora či asociácia, obraz zafixovaný, transformovaný vizuálny vnem, čo je motív? Gesto, imitácia, symbol, štruktúra či stavebná jednotka? Píšeme o funkciách, opisujeme výzor skladieb. Podobne hovoríme aj o ľuďoch. Najprv na čo sú, potom akí sú; nepýtame sa však, čo sú. Myslíme si, že vieme, na čo človek je, no nepýtame sa, čo vlastne je. Stačí nám odpoveď, že človek je výsledkom evolúcie? Pri hudbe tiež opisujeme prejavy a funkcie, nepýtame sa, čo hudba je. Prečo sa však Gogoľ desil obrazu sveta bez hudby, ak aj hudba je len produktom ľudského vývoja? Prečo sa nám pri predstave ľudskej veľkosti popri Michelangelovi, Shakespearovi, Einsteinovi či Kantovi vybaví aj meno Bacha či Mozarta? Možno sa treba pýtať naopak: Čo je človek, čo je hudba, a až potom, na čo je a aká je. Umenie je iste funkciou človeka, no vysvetlíme človeka výpočtom funkcií? Chýba nám hypotéza a zostáva gogoľovský strach.

Vladimír Godár

„If the music abandon as, what will become of our world? asked Gogol in the middle of the 19th century. There seems to be more and more and yet less and less music nowadays. The thinkers of our century have asked the question: What is music for? They answer it by enumerating the dozens of functions of musical information. The ability to reproduce a work – an invention of the twentieth century – calcifies musical expression while at the same time changing the expectations of the listener. A musical experience can be reproduced and repeated countless times. But is it also possible to reproduce illimitablay the emotion which accompanies the moment of discovery?

From this perspective we thus repeat the question: What is music for? Why do we do it? Its reproduction also reproduces money: the recurring experience is marketable. Is that why we do it? If a word is a petrified metaphor or an association and if a picture is a fixed, transformed visual perception, what then is a musical motif? A gesture, an imitation, a symbol, a structure, or a structural element? We write about the functions and we describe the features of compositions. We speak similarly about man. First we ask what he is for; then we ask what he is like. But we do not ask what man actually is. Is it sufficient to answer simply that man is the outcome of the process of evolution?

With respect to music, we also describe its features and functions without asking what music really is. But why was Gogol so afraid of a world without music if music is only a by-product of human evolution? Why does the idea of human greatness call to mind, in addition to the names of Michelangelo, Shakespeare, Einstein, and Kant, those of Bach and Mozart? Perhaps the question should be put the other way around: What is man, and what is music? Only then should we ask what they are for and what they are like. I do not myself know what music is and why I do it. Art is, to be sure, a function of man, but can a man be explained by enumerating his functions? What we need is a hypothesis, and what we are left with is a Gogolesque fear.

Vladimír Godár